INSURANCE INFORMATION CENTER
INSURANCE INFORMATION CENTER
Trang Chủ | Cá nhân | Đăng kí | Đề tài mới | Thành viên |
Tìm kiếm
| Trợ giúp
Tên đăng nhập
   Mật khẩu
Lưu mật khẩu
 Diễn Đàn Chính
 GÓC NGHIÊN CỨU BẢO HỂM
 Giới thiệu sách chuyên ngành
 Giáo trình bảo hiểm hàng hàng (mới XB)
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
Tác giả Quay lại Đề Tài Tiếp tục  

tienhung
Vì Sự Phát Triển BHVN

Vietnam
1295 bài gởi

Đã gởi - 20/10/2007 :  13:03:35  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Gởi tới tienhung một tin bằng Yahoo Message  Trả lời trích đoạn


MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Mục lục
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM TRONG
KINH DOANH THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI QUỐC TẾ
1.1. Rủi ro trong kinh doanh thương mại hàng hải quốc tế 2
1.2. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm trong kinh doanh thương mại hàng hải quốc tế 3
1.3. Rủi ro hàng hải (Maritime risks /perils) 7
1.3.1. Khái niệm 7
1.3.2. Giới thiệu một số rủi ro hàng hải chủ yếu 8
1.3.3. Phân loại rủi ro hàng hải 14
1.4. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải 25
1.4.1. Khái niệm tổn thất 25
1.4.2. Các loại tổn thất trong bảo hiểm hàng hải 25
1.5. Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong bảo hiểm hàng hải 31
1.5.1. Người bảo hiểm (Insurer) 31
1.5.2. Người được bảo hiểm (Insured) 32
1.5.3. Đối tượng bảo hiểm (Subject-matter of insurance) 32
1.5.4. Giá trị bảo hiểm (Insurance value) 32
1.5.5. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải (Contract of Marine Insurance) 33
1.6. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải và đặc điểm của bảo hiểm hàng hải 35
1.7. Một số lưu ý về các hợp đồng có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải 37
1.7.1. Các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 37
1.7.2. Tín dụng thư đối với bảo hiểm hàng hóa 41
Kết luận chương 1 43
Câu hỏi ôn tập chương 1 44
Bài tập chương 1 45
Bài đọc thêm 1 47
Bài đọc thêm 2 50
PHỤ LỤC 1.1 QUY TẮC YORK - ANTWERP 1974 VỀ TỔN THẤT CHUNG 54
PHỤC LỤC 1.2 CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC LIÊN QUAN ĐẾN VẬN ĐƠN BRUSSELE 1924 61
PHỤ LỤC 1.3 NGHỊ ĐỊNH THƯ VISBY 1968 BỔ SUNG CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC LUẬT PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN 67

CHƯƠNG 2
BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
2.1. Người được bảo hiểm 71
2.2. Đối tượng bảo hiểm và quyền lợi có thể bảo hiểm 72
2.2.1. Đối tượng bảo hiểm 72
2.2.2. Quyền lợi bảo hiểm có thể bảo hiểm 77
2.3. Giá trị bảo hiểm - Số tiền bảo hiểm - Phí bảo hiểm 78
2.4 Phạm vi bảo hiểm 81
2.4.1. Giới thiệu các điều khoản bảo hiểm 81
2.4.2. Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa của Học hội bảo hiểm London 81
2.4.2.1.Bộ Điều Khoản Bảo Hiểm ICC 1.1.1963 81
2.4.2.2.Bộ điều khoản bảo hiểm ICC 1.1.1982 84
2.5. Bồi thường tổn thất hàng hóa 85
2.5.1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi có hàng hóa bị tổn thất 85
2.5.2. Nghĩa vụ của người bảo hiểm 87
2.5.2.1. Giám định tổn thất 87
2.5.2.2. Bồi thường tổn thất hàng hóa 88
2.6. Hiệu lực bảo hiểm: Điều khoản “Từ kho đến kho” (From warehouse to warehouse) 89
2.6.1 Từ kho 89
2.6.2 Bắt đầu vận chuyển 89
2.6.3 Quá trình vận chuyển bình thường 90
2.6.4 Nơi chứa hàng theo lựa chọn của người đuợc bảo hiểm 90
2.6.5 Kết thúc hợp đồng chuyên chở 90
2.6.6 Kho đến 90
2.7. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 91
2.7.1. Khái niệm 91
2.7.2. Phân loại 91
2.7.3 Nội dung hợp đồng bảo hiểm 91
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 92
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 93
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 96
PHỤ LỤC 2. CÁC LOẠI CHỨNG TỪ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 108
CHƯƠNG 3
BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN
3.1. Khái niệm 114
3.1.1. Khái niệm về tàu biển 114
3.1.2. Ưu, nhược điểm của tàu biển 114
3.2. Bảo hiểm thân tàu 115
3.2.1. Nội dung hợp đồng bảo hiểm thân tàu 115
3.2.2. Phạm vi bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm thân tàu Institute Time Clause ITC 1.10.1983 117
3.3. Tai nạn đâm va và cách giải quyết 118
3.3.1. Khái niệm 118
3.3.2. Trách nhiệm của bảo hiểm thân tàu trong tổn thất đâm va 118
3.3.3. Giới hạn trách nhiệm của bảo hiểm đối với trách nhiệm đâm va 119
3.3.4. Giới hạn trách nhiệm của chủ tàu trong tai nạn đâm va 119
3.3.5. Tính toán thiệt hại đâm va theo trách nhiệm chéo 120
3.3.6. Tính toán thiệt hại đâm va theo trách nhiệm đơn 121
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 123
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 123
BÀI TẬP CHƯƠNG 3 124
Bài đọc thêm 3 127
PHỤ LỤC 3.ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THỜI HẠN THÂN TÀU ( I.T.C 1.11.95 133

CHƯƠNG 4
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ TÀU BIỂN
4.1. Trách nhiệm dân sự của chủ tàu 147
4.1.1. Trách nhiệm dân sự gây ra bởi bản thân con tàu 147
4.1.2. Trách nhiệm đối với con người 147
4.1.3. Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở 147
4.2. Hội bảo hiểm P and I – Hội bảo trợ và bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu 148
4.2.1. Nguồn gốc ra đời và sự cần thiết hình thành Hội bảo hiểm P and I 148
4.2.2. Khái niệm về P and I 149
4.2.3. Tổ chức và quản lý của Hội 150
4.2.4. Nguyên tắc hoạt động của Hội 151
4.3. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội bảo hiểm P and I với các công ty bảo hiểm khác 152
4.4. Nhóm Quốc tế các Hội bảo hiểm P and I 153
4.4.1. Sự hình thành nhóm bảo hiểm quốc tế 153
4.4.2. Sự đóng góp tài chính của Hội vào Nhóm 154
4.4.3. Giải quyết bồi thường tổn thất của Nhóm với Hội 154
4.4.4. Tái bảo hiểm của Nhóm 155
4.5. Những rủi ro cơ bản thuộc trách nhiệm bảo hiểm P and I 155
4.5.1. Trách nhiệm về đau ốm thương tật chết chóc 155
4.5.2. Trách nhiệm phát sinh trong tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác 156
4.5.3. Trách nhiệm phát sinh trong tai nạn giữa tàu được bảo hiểm với những vật thể khác 157
4.5.4. Trách nhiệm đối với xác tàu 157
4.5.5. Trách nhiệm về ô nhiễm 157
4.5.6. Trách nhiệm của chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở 158
4.5.7. Tiền phạt của tòa án, chính quyền, cảng, hải quan…159
4.5.8. Các trách nhiệm khác 160
4.6. Phí bảo hiểm 160
4.6.1. Kỹ thuật tính phí bảo hiểm của hội 160
4.6.2. Các phương pháp tính phí đóng trước 161
4.6.3. Phương pháp xác định số phí đóng sau 165
4.7. Sự tham gia bảo hiểm P and I của các đội tàu Việt Nam 166
4.7.1. Phương thức tham gia 166
4.7.2. Phí bảo hiểm 166
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 167
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 167
BÀI TẬP CHƯƠNG 4 168
PHỤ LỤC 4 QUI TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU CỦA HIỆP HỘI BẢO HIỂM TƯƠNG HỔ CHỦ TÀU BIỂN - WEST OF ENGLAND THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG)171
TÀI LIỆU THAM KHẢO 235

n/a
deleted

566 bài gởi

Posted - 14/04/2009 :  15:57:09  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
[quote][i]Originally posted by tienhung[/i]
[br]

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Mục lục
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM TRONG
KINH DOANH THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI QUỐC TẾ
1.1. Rủi ro trong kinh doanh thương mại hàng hải quốc tế 2
1.2. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm trong kinh doanh thương mại hàng hải quốc tế 3
1.3. Rủi ro hàng hải (Maritime risks /perils) 7
1.3.1. Khái niệm 7
1.3.2. Giới thiệu một số rủi ro hàng hải chủ yếu 8
1.3.3. Phân loại rủi ro hàng hải 14
1.4. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải 25
1.4.1. Khái niệm tổn thất 25
1.4.2. Các loại tổn thất trong bảo hiểm hàng hải 25
1.5. Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong bảo hiểm hàng hải 31
1.5.1. Người bảo hiểm (Insurer) 31
1.5.2. Người được bảo hiểm (Insured) 32
1.5.3. Đối tượng bảo hiểm (Subject-matter of insurance) 32
1.5.4. Giá trị bảo hiểm (Insurance value) 32
1.5.5. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải (Contract of Marine Insurance) 33
1.6. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải và đặc điểm của bảo hiểm hàng hải 35
1.7. Một số lưu ý về các hợp đồng có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải 37
1.7.1. Các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 37
1.7.2. Tín dụng thư đối với bảo hiểm hàng hóa 41
Kết luận chương 1 43
Câu hỏi ôn tập chương 1 44
Bài tập chương 1 45
Bài đọc thêm 1 47
Bài đọc thêm 2 50
PHỤ LỤC 1.1 QUY TẮC YORK - ANTWERP 1974 VỀ TỔN THẤT CHUNG 54
PHỤC LỤC 1.2 CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC LIÊN QUAN ĐẾN VẬN ĐƠN BRUSSELE 1924 61
PHỤ LỤC 1.3 NGHỊ ĐỊNH THƯ VISBY 1968 BỔ SUNG CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC LUẬT PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN 67

CHƯƠNG 2
BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
2.1. Người được bảo hiểm 71
2.2. Đối tượng bảo hiểm và quyền lợi có thể bảo hiểm 72
2.2.1. Đối tượng bảo hiểm 72
2.2.2. Quyền lợi bảo hiểm có thể bảo hiểm 77
2.3. Giá trị bảo hiểm - Số tiền bảo hiểm - Phí bảo hiểm 78
2.4 Phạm vi bảo hiểm 81
2.4.1. Giới thiệu các điều khoản bảo hiểm 81
2.4.2. Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa của Học hội bảo hiểm London 81
2.4.2.1.Bộ Điều Khoản Bảo Hiểm ICC 1.1.1963 81
2.4.2.2.Bộ điều khoản bảo hiểm ICC 1.1.1982 84
2.5. Bồi thường tổn thất hàng hóa 85
2.5.1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi có hàng hóa bị tổn thất 85
2.5.2. Nghĩa vụ của người bảo hiểm 87
2.5.2.1. Giám định tổn thất 87
2.5.2.2. Bồi thường tổn thất hàng hóa 88
2.6. Hiệu lực bảo hiểm: Điều khoản “Từ kho đến kho” (From warehouse to warehouse) 89
2.6.1 Từ kho 89
2.6.2 Bắt đầu vận chuyển 89
2.6.3 Quá trình vận chuyển bình thường 90
2.6.4 Nơi chứa hàng theo lựa chọn của người đuợc bảo hiểm 90
2.6.5 Kết thúc hợp đồng chuyên chở 90
2.6.6 Kho đến 90
2.7. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 91
2.7.1. Khái niệm 91
2.7.2. Phân loại 91
2.7.3 Nội dung hợp đồng bảo hiểm 91
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 92
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 93
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 96
PHỤ LỤC 2. CÁC LOẠI CHỨNG TỪ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 108
CHƯƠNG 3
BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN
3.1. Khái niệm 114
3.1.1. Khái niệm về tàu biển 114
3.1.2. Ưu, nhược điểm của tàu biển 114
3.2. Bảo hiểm thân tàu 115
3.2.1. Nội dung hợp đồng bảo hiểm thân tàu 115
3.2.2. Phạm vi bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm thân tàu Institute Time Clause ITC 1.10.1983 117
3.3. Tai nạn đâm va và cách giải quyết 118
3.3.1. Khái niệm 118
3.3.2. Trách nhiệm của bảo hiểm thân tàu trong tổn thất đâm va 118
3.3.3. Giới hạn trách nhiệm của bảo hiểm đối với trách nhiệm đâm va 119
3.3.4. Giới hạn trách nhiệm của chủ tàu trong tai nạn đâm va 119
3.3.5. Tính toán thiệt hại đâm va theo trách nhiệm chéo 120
3.3.6. Tính toán thiệt hại đâm va theo trách nhiệm đơn 121
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 123
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 123
BÀI TẬP CHƯƠNG 3 124
Bài đọc thêm 3 127
PHỤ LỤC 3.ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THỜI HẠN THÂN TÀU ( I.T.C 1.11.95 133

CHƯƠNG 4
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ TÀU BIỂN
4.1. Trách nhiệm dân sự của chủ tàu 147
4.1.1. Trách nhiệm dân sự gây ra bởi bản thân con tàu 147
4.1.2. Trách nhiệm đối với con người 147
4.1.3. Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở 147
4.2. Hội bảo hiểm P and I – Hội bảo trợ và bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu 148
4.2.1. Nguồn gốc ra đời và sự cần thiết hình thành Hội bảo hiểm P and I 148
4.2.2. Khái niệm về P and I 149
4.2.3. Tổ chức và quản lý của Hội 150
4.2.4. Nguyên tắc hoạt động của Hội 151
4.3. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội bảo hiểm P and I với các công ty bảo hiểm khác 152
4.4. Nhóm Quốc tế các Hội bảo hiểm P and I 153
4.4.1. Sự hình thành nhóm bảo hiểm quốc tế 153
4.4.2. Sự đóng góp tài chính của Hội vào Nhóm 154
4.4.3. Giải quyết bồi thường tổn thất của Nhóm với Hội 154
4.4.4. Tái bảo hiểm của Nhóm 155
4.5. Những rủi ro cơ bản thuộc trách nhiệm bảo hiểm P and I 155
4.5.1. Trách nhiệm về đau ốm thương tật chết chóc 155
4.5.2. Trách nhiệm phát sinh trong tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác 156
4.5.3. Trách nhiệm phát sinh trong tai nạn giữa tàu được bảo hiểm với những vật thể khác 157
4.5.4. Trách nhiệm đối với xác tàu 157
4.5.5. Trách nhiệm về ô nhiễm 157
4.5.6. Trách nhiệm của chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở 158
4.5.7. Tiền phạt của tòa án, chính quyền, cảng, hải quan…159
4.5.8. Các trách nhiệm khác 160
4.6. Phí bảo hiểm 160
4.6.1. Kỹ thuật tính phí bảo hiểm của hội 160
4.6.2. Các phương pháp tính phí đóng trước 161
4.6.3. Phương pháp xác định số phí đóng sau 165
4.7. Sự tham gia bảo hiểm P and I của các đội tàu Việt Nam 166
4.7.1. Phương thức tham gia 166
4.7.2. Phí bảo hiểm 166
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 167
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 167
BÀI TẬP CHƯƠNG 4 168
PHỤ LỤC 4 QUI TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU CỦA HIỆP HỘI BẢO HIỂM TƯƠNG HỔ CHỦ TÀU BIỂN - WEST OF ENGLAND THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG)171
TÀI LIỆU THAM KHẢO 235
[/quote]

Lên đầu trang
  Quay lại Đề Tài Tiếp tục  
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
INSURANCE INFORMATION CENTER 2004- SIC Copyright Go To Top Of Page
Thời gian thực hiện 0.12 giây.